Staff List


Name Shankar Prasad Neupane
Designation Senior Plant Protection Officer
Phone No. 9856063104
Email shapraneupane@gmail.com
Name Ishwor Dhamaniya
Designation Sericulture Development Officer
Phone No. 9856063105
Email
Name Basuraj Dahal
Designation Officer/Account
Phone No.
Email
Name Balaram Gaihre
Designation Officer sixth (Administration)
Phone No. 9856055966
Email
Name Januka Aangbuhang
Designation Junior Technician
Phone No. 9819175602
Email
Name Buddhi Bahadur Kusule
Designation Office helper
Phone No.
Email
Name Chameli Kusule
Designation Office helper
Phone No.
Email
Name Shankha Bahadur Gurung
Designation Office helper Security Contract
Phone No.
Email