Land being used by the organisation

  •    किम्वु बगैंचा                                                             ४­‍।०० हेक्टर कान्ला सहित
  •    नर्सरी                                                                      ०।५० हेक्टर
  •    कीरापालन घर अफिस आवास                                   ०।२५ हेक्टर
  •    सार्वजनिक बाटो तथा आन्तरिक बाटो                          ०।१५ हेक्टर
  •    कम्पोष्ट खाडल तथा पाइप लाइनले ओगटेको                ०।१० हेक्टर
  •    बाँझो जग्गा तथा खेती गर्न कठीन                                २।०० हेक्टर
  •    जम्मा                                                                      ७।०० हेक्टर